Spełnienie obowiązku informacyjnego (art. 13 RODO)


Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest: PC System s.c. w Kaliszu

Jak można się z nami skontaktować?

Za kontakt odpowiedzialny jest Administrator danych osobowych:

e-mail               : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
adres pocztowy: ul. Młynarska 57                  62-800 Kalisz

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych i ich podstawa prawna?

Przetwarzamy Państwa dane na podstawie wyrażonej wcześniej dobrowolnej zgody.

  • zawierania i realizacji zamówienia oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
  • realizacji obowiązków PC System s.c. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
  • ochrony praw PC System s.c. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

Jakie dane przetwarzamy?

  • imię (imiona) i nazwisko, adres do kontaktu, adres e-mail, numer telefonu
  • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego
  • przetwarzane dane nie są profilowane

Komu powierzamy przetwarzanie Państwa danych osobowych?

  1. podmiotom, z którymi PC System s.c. ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków PC System s.c. przewidzianych prawem, ochrony praw PC System s.c. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu PC System s.c. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności PC System s.c. może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak:banki, firmy wspierające rozliczenia elektroniczne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z PC System s.c. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez PC System s.c..
  2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

PC System s.c.  zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez PC System s.c.  i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i PC System s.c..


Czy przekazujemy Państwa dane do państwa trzeciego?

Dbamy o to, aby Państwa dane były przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli nasz Partner technologiczny posiada serwery na terenie USA, zapewniamy, iż znajduje się on na liście Tarczy Prywatności (ang. privacy shield).

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa Dane osobowe będą przechowywane do momentu skorzystania przez Państwa z praw wymienionych poniżej w akapicie „Jakie przysługują mi prawa” w zakresie w którym ich realizacja prowadzi do zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez PC System s.c., w tym przede wszystkim prawa do wycofania zgody oraz prawa do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jakie przysługują mi prawa?

Przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych:

możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;

f) prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Ciebie. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu administratorowi;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.